Skapelse och evolution:

Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Skapelseberättelsen utgör inledningen till Bibeln och beskriver enligt den kristna och judiska tron hur världen kom till. I den förmedlas flera viktiga och centrala teologiska poänger. Det finns en enda Gud som har skapat allting. Det är en god och rättfärdig men...

Fördjupning: Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Bibeln lär att Gud har skapat världen. På flera ställen talas det om att Gud är den som har konstruerat tillvaron, att människan är formad till hans avbild och att han har den yttersta kontrollen över skapelsen. Den mest utförliga beskrivningen av skapelsen återfinns...

Kyrkofädernas syn på skapelsen

Kyrkofäderna var tongivande ledare och teologer under kyrkans allra första århundraden. Flera av dem skrev utläggningar om skapelsen som kan vara av intresse även för oss i dag. Följande artikel är en kortfattad sammanställning av detta utifrån antologin The patristic...

Vilka var Adam och Eva?

Adam och Eva beskrivs i Bibeln som de första människorna. Men var de förfäder till hela mänskligheten eller var de symboliska litterära gestalter? Frågan är inte så enkel som man kan tro, och kristna har haft olika synsätt på vilka dessa individer var. Adam nämns...

Ska man tro på skapelse eller evolution?

Den kristna tron lär att Gud har skapat världen. Människan är skapad till Guds avbild och även resten av skapelsen – himmel och jord – är Guds verk. Men hur har allt detta kommit till? Bibeln har mycket att säga om skapelsen, och även naturvetenskapen har hjälpt oss...

Motbevisar evolutionen Gud?

Om det finns något område där den kristna tron verkar befinna sig i konflikt med vetenskapen är det i fråga om livets utveckling eller evolutionsteorin. Många som är kritiska till kristen tro ser evolutionsteorin som den slutgiltiga spiken i kistan för religionen. Det...

Evolution och naturalism i konflikt

Det är en ganska vanlig uppfattning att evolutionsteorin och den kristna tron befinner sig i konflikt med varandra. Evolutionsteorin och naturalismen (förnekandet av en metafysisk verklighet) anses ju ofta vara tätt sammankopplade. Kanske kan man då bli förvånad över...

Kiralitetsproblemet

När kemin befann sig i sin linda trodde man att de ämnen som byggde upp levande varelser var av ett helt annat slag än de som påträffas i berg, luft, hav och sjöar. Men det skulle visa sig att man hade fel. När Friedrich Wöhler lyckades framställa[1] urinämne i början...

RNA-världen: omhuldad teori på lös grund

Teorier om livets uppkomst försöker bland annat svara på hur en stegvis utveckling genom slump och naturligt urval kunde ske innan det fanns självreplikerande celler. Det vill säga celler som använder DNA som information, som med hjälp av ett komplext maskineri...

Evolutionära förklaringar till religion

Hur uppstod religion? Var det en gud som nådde ner till oss människor eller var det bara psykologiska och sociala faktorer som fick människor att börja tro på en eller flera gudar för att därefter forma religioner? Inom religionspsykologi och evolutionär psykologi...

Vad är kreationism?

Kreationism i bred bemärkelse

Kreationism, från latinets creatio, betyder att skapa eller producera någonting. I bred bemärkelse är det en teologisk lära eller teori som innebär att en gud har skapat världen ur intet av fri vilja. Skaparen är själv oskapad och står utanför det skapade men är förbunden med skapelsen genom att han upprätthåller den i omsorg om det han gjort. Alla som kallar sig kristna, muslimer eller judar är i denna breda bemärkelse kreationister.

Kreationism i snäv bemärkelse

Ibland diskuterar även icke-teologer kreationism. Då använder man vanligen ordet i en mycket snävare, och mer kontroversiell, bemärkelse. Detta inkluderar den allmänna synen att världen är skapad ur intet av en personlig gud, men innefattar även olika modeller kring hur detta gick till. Om vi avgränsar oss till den kristna kontexten handlar kreationism i denna snävare bemärkelse om att göra en sammanvägning av olika kunskapskällor – i första hand exegetiska (bibeltolkningsmässiga) och naturvetenskapliga.

Sammanvägningen kan göras på olika sätt, beroende på 1) hur man tolkar den bibliska datan, 2) hur man tolkar den naturvetenskapliga datan och 3) hur man tänker sig att dessa ska integreras till en sammanhängande modell. I fördjupningstexten om skapelseberättelsens tolkning beskrivs olika sätt att förstå de första kapitlen i Bibeln. När vi försöker skapa en modell av hur Gud har skapat som tar hänsyn till både Bibeln och naturvetenskapen finns det, förutom de faktorer som beskrivs där, ytterligare variabler som behöver tas med i beräkningen. Detta har lett till flera kreationistiska modeller bland kristna:

  1. Ungjordskreationism

Modellen menar att jorden och världen skapades på 6 dagar. Åldern på jorden beräknas enligt släkttavlorna i Bibeln till mellan 6 000 och 10 000 år. Man menar att naturvetenskapen på olika sätt stödjer, eller åtminstone är förenlig med, denna datering. När man i dagligt tal pratar om “kreationism” är det vanligen ungjordskreationism man syftar på.

  1. Gammaljordskreationism

Säger att universum är avsevärt äldre än 6 000 år. Man är vanligen skeptisk till evolutionens förmågor att åstadkomma annat än mindre biologiska variationer, men accepterar gängse dateringar av fossilförande bergarter.

  1. Stegvis eller progressiv kreationism

Tänker sig att Gud har skapat organismgrupper vid vitt skilda tidpunkter. Däremellan har evolutionära processer verkat på och förändrat organismerna i begränsad omfattning.

  1. Evolutionär kreationism eller teistisk evolutionism

Säger att Gud har skapat genom olika naturliga processer där evolutionen har varit en betydande del. Evolutionen har varit ett verktyg i skapelseprocessen.

Man kan även tänka sig hybrider mellan dessa olika modeller. En hybrid mellan (1) och (2) skulle kunna vara att mänskligheten och kanske vissa andra organismgrupper är 6 000 år gamla, men jorden och universum är betydligt äldre än så. En hybrid mellan (2) och (3) skulle kunna vara att vissa organismgrupper skapats för mycket lång tid sedan (kanske i samband med den s k kambriska explosionen), medan andra organismgrupper skapats mer nyligen. En hybrid mellan (3) och (4) skulle kunna vara att Gud skapat vissa organismgrupper genom en evolutionär process medan andra grupper (t ex människor) skapats genom direkt intervention (dvs utan biologiskt släktskap med andra organismer) på ett sätt som inte kan beskrivas i evolutionära termer.

Intelligent design-teorin

Den s k intelligent design-teorin beskrivs ofta som en form av kreationism, men detta är inte helt korrekt. Intelligent design-teorin är inte ett sätt att försöka skapa en sammanhållen modell av exegetisk och naturvetenskaplig kunskap och kan därför inte sägas vara en form av kreationism. I korthet säger den att olika delar av tillvaron (vanligtvis syftar man på biologin) uppvisar tecken på att vara designade med avsikt. Liksom en arkeolog kan sluta sig till att en viss sten är en pilspets som formats av intelligenta varelser, sluter sig intelligent design-teoretiker till att det finns strukturer hos levande organismer som ser ut att vara designade av en intelligent varelse.

Det finns två skäl till varför intelligent design-teorin inte bör räknas som en särskild form av kreationism. För det första använder man inte Bibeln och naturvetenskapen för att tillsammans konstruera en skapelsemodell. Man använder sig i stället av naturvetenskapens metoder för att argumentera för att det finns en designer (liksom arkeologiska pilspetsar har en designer). Vem denne designer är ligger utanför dessa metoder och den frågan lämnar man med varm hand över till filosofer och teologer. För det andra är förvisso många (förmodligen de flesta) intelligent design-teoretiker kristna, men de återfinns inom samtliga fyra kategorier ovan. Såväl ungjordskreationister som evolutionära kreationister kan använda sig av intelligent design-teorins metoder. Därför är det inte ytterligare en form av kreationism utan snarare en metod för att förstå vissa vetenskapliga fakta och sätta dem i ett designperspektiv.

Slutsats

Är kreationism en kristen uppfattning?  I en mening är alla kristna – liksom alla judar och muslimer – kreationister. Detta är den breda bemärkelsen av ordet kreationism. Ungjordskreationism, som ofta kort och gott kallas för kreationism i dagligt tal, är en av flera aktuella modeller för hur Gud har skapat och förmodligen den mest kända. Ungjordskreationismen möter ofta hån, spott och spe. Hur kan man som kristen tro att jorden är 6 000 år gammal? Invändningen är lätt att förstå. Samtidigt är det ett faktum att vetenskapen mår bra av oliktänkande som står utanför det rådande vetenskapliga paradigmet. Redaktörsgruppen för denna sida har inte tagit ställning varken för eller emot någon särskild form av kreationism. Som enskild kristen kan man undersöka de olika modellerna och välja den man finner stämmer bäst med Bibeln och vetenskapen, förvissad om att det finns goda kristna med olika uppfattningar.

Sebastian Ibstedt

Våra mest lästa artiklar