Biologisk evolution II: Mutationer

Biologisk evolution II: Mutationer

Kapitel fem behandlar mutationer, själva grundvalen för evolutionsteorin. Utan nyskapande mutationer – ingen evolution. Mutationer brukar anses som den naturliga mekanism som skapar evolutionens råmaterial – olika varianter av gener som skapar förändrade egenskaper...
Biologisk evolution II: Mutationer

Biologisk evolution V: Organismers anpassningsförmåga

Härnäst kommer: Organismers anpassningsförmåga. När två organismer lever geografiskt åtskilda miljöer med likartat klimat eller äter liknande föda så utvecklar de liknande egenskaper. När miljön förändras kan de ibland anpassa sig mycket snabbt, som till exempel...
Biologisk evolution II: Mutationer

Biologisk evolution VIII: Evolutionens mekanismer

Härefter följer rubriken ”Evolutionens mekanismer”. Här rekapitulerar författarna vad som beskrevs i det femte kapitlet om mutationer som den variationsskapande mekanismen och fokuserar sedan på selektionen. Författarna har valt att skapa en rubrik som...
Ska man tro på skapelse eller evolution?

Ska man tro på skapelse eller evolution?

Den kristna tron lär att Gud har skapat världen. Människan är skapad till Guds avbild och även resten av skapelsen – himmel och jord – är Guds verk. Men hur har allt detta kommit till? Bibeln har mycket att säga om skapelsen, och även naturvetenskapen har hjälpt oss...