Skapelse och evolution:

Vad är kreationism?

Kreationism i bred bemärkelse Kreationism, från latinets creatio, betyder att skapa eller producera någonting. I bred bemärkelse är det en teologisk lära eller teori som innebär att en gud har skapat världen ur intet av fri vilja. Skaparen är själv oskapad och står...

Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Skapelseberättelsen utgör inledningen till Bibeln och beskriver enligt den kristna och judiska tron hur världen kom till. I den förmedlas flera viktiga och centrala teologiska poänger. Det finns en enda Gud som har skapat allting. Det är en god och rättfärdig men...

Fördjupning: Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Bibeln lär att Gud har skapat världen. På flera ställen talas det om att Gud är den som har konstruerat tillvaron, att människan är formad till hans avbild och att han har den yttersta kontrollen över skapelsen. Den mest utförliga beskrivningen av skapelsen återfinns...

Kyrkofädernas syn på skapelsen

Kyrkofäderna var tongivande ledare och teologer under kyrkans allra första århundraden. Flera av dem skrev utläggningar om skapelsen som kan vara av intresse även för oss i dag. Följande artikel är en kortfattad sammanställning av detta utifrån antologin The patristic...

Vilka var Adam och Eva?

Adam och Eva beskrivs i Bibeln som de första människorna. Men var de förfäder till hela mänskligheten eller var de symboliska litterära gestalter? Frågan är inte så enkel som man kan tro, och kristna har haft olika synsätt på vilka dessa individer var. Adam nämns...

Motbevisar evolutionen Gud?

Om det finns något område där den kristna tron verkar befinna sig i konflikt med vetenskapen är det i fråga om livets utveckling eller evolutionsteorin. Många som är kritiska till kristen tro ser evolutionsteorin som den slutgiltiga spiken i kistan för religionen. Det...

Evolution och naturalism i konflikt

Det är en ganska vanlig uppfattning att evolutionsteorin och den kristna tron befinner sig i konflikt med varandra. Evolutionsteorin och naturalismen (förnekandet av en metafysisk verklighet) anses ju ofta vara tätt sammankopplade. Kanske kan man då bli förvånad över...

Kiralitetsproblemet

När kemin befann sig i sin linda trodde man att de ämnen som byggde upp levande varelser var av ett helt annat slag än de som påträffas i berg, luft, hav och sjöar. Men det skulle visa sig att man hade fel. När Friedrich Wöhler lyckades framställa[1] urinämne i början...

RNA-världen: omhuldad teori på lös grund

Teorier om livets uppkomst försöker bland annat svara på hur en stegvis utveckling genom slump och naturligt urval kunde ske innan det fanns självreplikerande celler. Det vill säga celler som använder DNA som information, som med hjälp av ett komplext maskineri...

Evolutionära förklaringar till religion

Hur uppstod religion? Var det en gud som nådde ner till oss människor eller var det bara psykologiska och sociala faktorer som fick människor att börja tro på en eller flera gudar för att därefter forma religioner? Inom religionspsykologi och evolutionär psykologi...

Ska man tro på skapelse eller evolution?

Den kristna tron lär att Gud har skapat världen. Människan är skapad till Guds avbild och även resten av skapelsen – himmel och jord – är Guds verk. Men hur har allt detta kommit till? Bibeln har mycket att säga om skapelsen, och även naturvetenskapen har hjälpt oss att besvara denna fråga. Men är svaren från dessa båda källor förenliga? Vi ska här fokusera på vad Bibeln säger. Måste vi välja mellan Bibeln och evolutionsteorin, eller går det att tro på båda?

Nya testamentet är mycket tydligt med att Gud har skapat världen. Skapelsen har kommit till ”genom ett ord från Gud” (Heb 11:3). Men Jesus och apostlarna är inte alls lika tydliga med hur Gud gjorde, när det skedde eller hur lång tid det tog. Även Gamla testamentet talar på flera ställen om att Gud har skapat världen. Särskilt gäller detta Psaltaren och Jobs bok. Även här ligger fokus på att Gud är skapare, snarare än på när eller hur detta gick till. Den viktigaste beskrivningen av skapelsen finns i stället i Bibelns första kapitel. Det är helt klart att författaren här vill lyfta fram att Gud är suveränt upphöjd och har full kontroll över sin skapelse. I vilken utsträckning författaren också vill ge en beskrivning av Guds tillvägagångssätt är en fråga där det finns olika uppfattningar – se de andra artiklarna här på sidan om hur skapelseberättelsen ska tolkas.

Förutom de bibliska aspekter som avhandlas i andra artiklar, hur ska man välja mellan skapelse och evolution? Låt oss först fråga om det överhuvudtaget är nödvändigt att välja. Vi kan konstatera några saker. För det första: evolutionsteorin gör inte anspråk på att förklara alla aspekter av skapelsen. Frågor såsom universums uppkomst, jordens uppkomst och livets uppkomst berörs inte alls av denna vetenskapliga teori. Det går alltså inte att ens i princip hävda någon inkompatibiltet mellan biologisk evolution och att Gud har skapat universum, jorden och livet.

För det andra är det, även när det gäller biologiska organismers tillkomst, svårt att hävda någon principiell inkompatibilitet. Det är nämligen en välkänd kristen tanke att Gud kan verka på olika sätt i skapelsen – genom mirakler eller genom naturliga processer. Frågan om mirakler diskuteras i en annan artikel, där det konstateras just att vetenskaplig kunskap inte utesluter möjligheten till mirakler. Vetenskapliga teorier handlar om inomvärldsliga processer och eftersom mirakler inte är inomvärldsliga kan vetenskapliga teorier inte förbjuda dem. Meteorologin är den bästa teorin för hur vädret normalt fungerar, men meteorologin gör inte anspråk på att förklara alla väderfenomen och är därför inte ett argument mot att Jesus stillade stormen. Motsvarande gäller för evolutionsteorin: även om den beskriver hur biologiska processer i naturen normalt fungerar är det inte säkert att den kan förklara alla biologiska fenomen och därför kan den inte tas som intäkt för att Gud inte har gjort mirakler vid vissa tillfällen. Med andra ord, även om man tänker sig en omfattande evolutionär process utesluter inte det att Gud har skapat mirakulöst.

Guds andra sätt att verka, genom sekundära naturliga processer, är rikligen omvittnat i Bibeln. När Gud delar Röda havet så att Israeliterna kan gå torrskodda över havsbottnen sker det genom att han sänder en vind från öster. Gud är alltså den primära orsaken till att havet delar sig och vinden är den sekundära. När Gud förser Elia med mat låter han korpar komma med bröd. Gud är den primära orsaken till att han får bröd och korparna den sekundära. Det går alltså inte att säga att bara för att vi har en naturlig förklaring till hur någonting fungerar så bevisar det att Gud inte ligger bakom.

Men, kanske någon invänder, en slumpmässig process som evolutionen kan omöjligen användas av Gud och därför visar evolutionen att Gud inte har skapat. Mutationer må vara slumpmässiga, men evolutionens riktning i ett större perspektiv kan bero på andra faktorer än vad som ses i en isolerad händelse, till exempel naturligt urval och en finjusterad miljö där mutationerna kan fortleva. Det finns inget som säger att sådana faktorer inte kan vara designade.

Även slumpen, såsom biologer talar om mutationer, är faktiskt förenligt med design. Ernst Mayr, en av de mest inflytelserika biologerna på 1900-talet, skrev: “När man säger att mutationer eller variation är slumpmässiag, betyder det endast att det inte finns någon korrelation mellan bildandet av nya genotyper och adaptationsbehovet hos en organism i en given miljö.”[1] Det är uppenbart att inte finns någon motsättning mellan att en mutation är slumpmässig i den här, biologiska, betydelsen och samtidigt orsakad av Gud. Det är alltså fullt möjligt att Gud själv är med och styr många av de mutationer som visar sig positiva för hans skapelses utveckling.

Svaret på frågan om det är det nödvändigt att välja mellan skapelse och evolution tycks därmed vara nej. Men det kan ändå finnas skäl att välja bort det ena till förmån för det andra. Många ser exempelvis svårigheter med att förena en god Gud med en våldsam process som evolutionen som involverar lidande och död av miljarder varelser. Det klassiska “lidandets problem” får en helt ny dimension om det har varit Guds metod för att skapa världen, och bland kristna råder det skilda uppfattningar om det finns en acceptabel lösning på detta problem eller inte.

Både internt och externt finns det också kritiker av evolutionsteorins trovärdighet. Kritiker menar att den på avgörande punkter saknar vetenskapligt stöd, både när det gäller tecken på organismers förment gemensamma ursprung och de mekanismer som anses driva utvecklingen framåt. Exempel på sådan kritik återfinns i bland annat Göran Schmidts läromedelsgranskning här på sidan. Om den här kritiken stämmer är valet mellan skapelse och evolution redan avgjort, eftersom evolutionsalternativet inte håller rent vetenskapligt.

Hur avgör man då vad man ska tro på? Skapelse eller evolution? Vi som står bakom den här sidan menar att det finns goda skäl att tro på skapelse, samtidigt som vi representerar sammanhang där man får komma till olika slutsatser gällande evolutionen. Samtalet i frågan lär fortsätta och det behövs ett stort mått av ödmjukhet och lyhördhet eftersom ingen av oss har alla svar. Om den här sidan kan bidra till en ökad förståelse i samtalet är mycket vunnet!

Sebastian Ibstedt

[1] Ernst Mayr, Toward a New Philosophy of Biology: Observations of an Evolutionist (Belknap Press of Harvard University Press, 1988), s 98.

Våra mest lästa artiklar