Tro och vetande:

Vad har Gud med vetenskapen att göra?

Kanske att frågan upplevs som konstig. Vetenskap är en mänsklig aktivitet. Fotbollsspelande är en annan mänsklig aktivitet. Vad har Gud med fotboll att göra? Det spontana svaret är ”ingenting!” Så varför plocka ut en viss mänsklig aktivitet – fotbollsspelande eller...

Kan man tro för mycket på vetenskapen?

Att lyfta fram vetenskapen som den enda (eller överlägset bästa) formen av kunskap är en vanlig attityd i vår kultur. Här ska vi därför granska denna attityd och fråga oss om den är förnuftig. Men först ska vi ställa oss en annan fråga, bara för att få den ur vägen:...

Kristen tro och vetenskap – tre modeller

Även om vetenskapen så som vi känner den har en hel del kristna rötter – tillsammans med arvet från det antika Grekland – är det vetenskapliga tänkandet väletablerat även i sekulära miljöer. Hur bör man se på vetenskapen i förhållande till gudstro och religion idag? I...

Relationen mellan filosofi, vetenskap och teologi

Thomas av Aquino använde begreppet scientia om alla mänskliga praktiker och traditioner vars syfte är att ge oss sann kunskap. Begreppet kommer av latinets scire, ett uttryck för vetande, som i sin tur troligen bygger på ett gammalt ord för urskiljning. Allt sådant...

En kritik av David Humes kritik av mirakler

Kristen tro säger att Gud har utfört mirakler, alltså direkta gudomliga handlingar som trotsar naturens vanliga orsak-och-verkan-relationer. Exempelvis säger Bibeln att Jesus övernaturligt helade människor från sjukdomar, att han gick på vattnet, att han gjorde vatten...

Vetenskapen, Gud och mirakler

En vanlig uppfattning i dag är att en vetenskaplig hållning utesluter tron på mirakler. Man menar att mirakler bryter mot naturlagarna och att naturlagarna är fasta och bestämda. Om mirakler bryter mot naturlagar måste det därför innebära att mirakler är vetenskapligt omöjliga och inte kan ske, oavsett vad någon människa hävdar eller säger sig ha upplevt.

Är detta ett rimligt resonemang? Utesluts tron på mirakler av en vetenskaplig hållning? För att svara på den frågan behöver vi först klargöra vad vetenskapen sysslar med. Vetenskap handlar om att försöka beskriva naturens vanliga orsak-och-verkan-relationer (med ”naturen” avses här hela universum). Det handlar om att beskriva naturen som ett system. Om saker och ting lämnas åt sig själva, hur beter de sig då? Det är detta som vetenskapen primärt försöker svara på. Vetenskapen förklarar det naturliga.

Vad är då ett mirakel? Ett mirakel – eller ett under, en övernaturlig händelse – ingår inte i naturens vanliga mönster. I stället kan ett mirakel beskrivas som en händelse i naturen som orsakats av något som existerar utanför, bortom eller över naturen. Därav begreppet övernaturligt.

Så fort vi börjat definiera våra termer inser vi därför att det inte finns någon motsättning mellan den vetenskapliga beskrivningen av hur naturen fungerar i sig själv och påståendet att en övernaturlig makt eller person har eller kan orsaka saker i naturen. Detta kan illustreras med en bilmotor. En bilmotor är ett system av orsak-och-verkan-relationer. Vi kan förklara en del av bilmotorn genom att beskriva de andra delarnas funktion och roll. Men hur mycket kunskap vi än har om bilmotorn kan vi ändå inte utesluta att en mekaniker kan gripa in. Kanske att mekanikern väljer att byta ut en del och förbättra en annan. Mekanikern är inte en del av motorn utan står ”utanför”, ”bortom” och ”över” motorn. Mekanikern är ”övernaturlig” i relation till bilmotorn. Hur mycket kunskap vi än har om bilmotorn (naturen) kan vi därför aldrig utesluta att en mekaniker (Gud) kan ”trixa” (utföra mirakler) med bilmotorn (naturen).

På detta sätt förhåller det sig med Gud och naturen. Om Gud finns kan vi inte utesluta att han kan interagera med naturen. Och då är faktiskt mirakler logiskt möjliga. Om Gud inte finns är mirakler däremot omöjliga. Märkliga, enormt ovanliga och mirakelliknande händelser är då i själva verket naturliga händelser som vi ännu inte lyckats ge någon förklaring till.

Frågan om huruvida mirakler är möjliga hänger alltså på frågan om Guds existens. Och eftersom Guds existens eller icke-existens inte kan anses vara avgjord är inte heller möjligheten till mirakler stängd. Vetenskaplig kunskap om naturen kan aldrig användas för att logiskt utesluta möjligheten av mirakler.

Mats Selander

Vill du läsa mer? Se den fördjupande artikeln En kritik av David Humes kritik av mirakler.

 

Våra mest lästa artiklar