Skapelse och evolution:

Vad är kreationism?

Kreationism i bred bemärkelse Kreationism, från latinets creatio, betyder att skapa eller producera någonting. I bred bemärkelse är det en teologisk lära eller teori som innebär att en gud har skapat världen ur intet av fri vilja. Skaparen är själv oskapad och står...

Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Skapelseberättelsen utgör inledningen till Bibeln och beskriver enligt den kristna och judiska tron hur världen kom till. I den förmedlas flera viktiga och centrala teologiska poänger. Det finns en enda Gud som har skapat allting. Det är en god och rättfärdig men...

Fördjupning: Hur ska man tolka skapelseberättelsen?

Bibeln lär att Gud har skapat världen. På flera ställen talas det om att Gud är den som har konstruerat tillvaron, att människan är formad till hans avbild och att han har den yttersta kontrollen över skapelsen. Den mest utförliga beskrivningen av skapelsen återfinns...

Kyrkofädernas syn på skapelsen

Kyrkofäderna var tongivande ledare och teologer under kyrkans allra första århundraden. Flera av dem skrev utläggningar om skapelsen som kan vara av intresse även för oss i dag. Följande artikel är en kortfattad sammanställning av detta utifrån antologin The patristic...

Ska man tro på skapelse eller evolution?

Den kristna tron lär att Gud har skapat världen. Människan är skapad till Guds avbild och även resten av skapelsen – himmel och jord – är Guds verk. Men hur har allt detta kommit till? Bibeln har mycket att säga om skapelsen, och även naturvetenskapen har hjälpt oss...

Motbevisar evolutionen Gud?

Om det finns något område där den kristna tron verkar befinna sig i konflikt med vetenskapen är det i fråga om livets utveckling eller evolutionsteorin. Många som är kritiska till kristen tro ser evolutionsteorin som den slutgiltiga spiken i kistan för religionen. Det...

Evolution och naturalism i konflikt

Det är en ganska vanlig uppfattning att evolutionsteorin och den kristna tron befinner sig i konflikt med varandra. Evolutionsteorin och naturalismen (förnekandet av en metafysisk verklighet) anses ju ofta vara tätt sammankopplade. Kanske kan man då bli förvånad över...

Kiralitetsproblemet

När kemin befann sig i sin linda trodde man att de ämnen som byggde upp levande varelser var av ett helt annat slag än de som påträffas i berg, luft, hav och sjöar. Men det skulle visa sig att man hade fel. När Friedrich Wöhler lyckades framställa[1] urinämne i början...

RNA-världen: omhuldad teori på lös grund

Teorier om livets uppkomst försöker bland annat svara på hur en stegvis utveckling genom slump och naturligt urval kunde ske innan det fanns självreplikerande celler. Det vill säga celler som använder DNA som information, som med hjälp av ett komplext maskineri...

Evolutionära förklaringar till religion

Hur uppstod religion? Var det en gud som nådde ner till oss människor eller var det bara psykologiska och sociala faktorer som fick människor att börja tro på en eller flera gudar för att därefter forma religioner? Inom religionspsykologi och evolutionär psykologi...

Vilka var Adam och Eva?

Adam och Eva beskrivs i Bibeln som de första människorna. Men var de förfäder till hela mänskligheten eller var de symboliska litterära gestalter? Frågan är inte så enkel som man kan tro, och kristna har haft olika synsätt på vilka dessa individer var.

Adam nämns första gången i Bibelns första kapitel. Vi som läser översättningar inser kanske inte att adam är det hebreiska ordet för människa eller mänsklighet, men så är det alltså. Om man vill säga ”mänsklighet” på hebreiska använder man helt enkelt ordet adam. Det utesluter inte att adam ibland kan syfta på en specifik individ, men detta torde då vara en beteckning som har givits åt denna individ av en person som talade hebreiska. Hebreiskan som språk anses nämligen ha uppstått under mitten av det andra årtusenden f Kr, och Adam och Eva levde långt innan detta.

Mot den här bakgrunden verkar det troligt att Adam och Eva inte var dessa personers historiska namn, utan beteckningar som gavs åt dem av senare tiders hebreer. Namnen är vidare inte valda slumpmässigt, utan för att de har en specifik innebörd. Om en individ heter “Människa” och hans partner heter “Liv”, signalerar det helt enkelt något större än dessa två individer, ungefär som karaktärerna “Trogen” och “Hoppfull” i John Bunyans klassiker Kristens resa. Berättelsen om Adam och Eva verkar alltså handla om mänskligheten i stort – om hur vi alla är skapade till Guds avbild och hur vi är kallade att leva i gemenskap med Honom. När Job skriver: “Tänk på hur du formade mig som lera, och nu låter du mig bli stoft igen!” (10:9) är det en referens till hur Adam skapades av stoft och till hans dödlighet. Liksom Adam frestas vi, vi syndar och är ansvariga inför Gud.

Bibeln har dock mer att säga om Adam och Eva. De verkar nämligen beskrivas inte bara som arketyper för mänskligheten, utan också som två specifika individer. De är två individer som agerar i lustgården och som talar med varandra och med Gud. Men inte bara det – de verkar också framställas som två historiska individer. De ingår i Jesu släkttavla tillsammans med andra personer som tveklöst är avsedda att förstås som historiska (se Luk 3:23–38). Paulus verkar i sina brev också utgå från att Adam var historisk genom att koppla samman honom med dödens inträde i världen (se Rom 5:12–21).

Med tanke på detta är det uppenbart att frågan om vilka Adam och Eva var inte är så enkel som man skulle kunna tro. Beroende på vilken tyngdpunkt man väljer bland de olika perspektiven kan man landa olika i frågan om Adams och Evas historicitet. Man kan helt enkelt tänka sig flera möjliga synsätt:

  1. Adam och Eva är enbart litterära konstruktioner, arketyper som symboliserar mänskligheten i stort. (I ljuset av ovanstående är denna syn svår att förena med en evangelikal bibelsyn.)
  2. Adam och Eva är historiska individer. Gud valde ut dem ur en större population hominider och de fick därefter representera hela mänskligheten inför Gud. Alla människor är i någon mening släkt med Adam och Eva, men inte deras direkta ättlingar.
  3. Adam och Eva är historiska individer. De är förfäder till hela mänskligheten, men de är inte unika förfäder eftersom det fanns andra samtida individer som också har fört sitt DNA vidare.
  4. Adam och Eva är historiska individer. De är unika förfäder till alla levande människor idag, dvs det fanns inga andra samtida hominider som fört sitt DNA vidare till oss i dag. Kanske var Adam och Eva de enda människorna som från början fanns på jorden.

Nästa fråga är hur Adam och Eva skapades. Skapades de genom ett övernaturligt mirakel, eller är detaljerna kring hur de skapades tänkta att uppfattas symboliskt? Båda dessa synsätt kan kombineras med alternativ 2–4 ovan, vilket ger åtminstone sju olika modeller för vilka Adam och Eva var och hur de skapades. Till detta kommer frågan om när de levde, och även där finns det olika uppfattningar bland kristna.

De senaste åren har det uppstått ett förnyat intresse bland kristna vetenskapsmän för frågan om Adam och Eva. Olika populationsgenetiska studier och matematiska simuleringar har visat att åtminstone vissa modeller kring Adam och Eva är fullt förenliga med vad vi i dag vet om hur den mänskliga arvsmassan ser ut och om den genetiska variation som finns i den mänskliga populationen. Även sekulära forskare brukar som regel anse att alla människor på något sätt är släkt, vilket i sin tur förutsätter någon form av gemensam urfader och/eller urmoder. Varför inte kalla dem för Adam och Eva?

Sebastian Ibstedt

Våra mest lästa artiklar