Myter om vetenskap och tro:

Myter om den kristna trons relation till vetenskap

Trodde medeltidens kristna att jorden var platt? Torterades och fängslades Galileo? Brändes Bruno på bål för sin vetenskapliga uppfattning? Har kyrkan och vetenskapen präglats av konflikt? Svaret på alla dessa (och många andra liknande frågor) är ett nej. Den populära...

Myten att vetenskap och kristen tro har befunnit sig i ständig konflikt

Myten säger: Kristen tro och vetenskap är som olja och vatten. De kan omöjligen förenas. Därför har den kristna kyrkan alltid förföljt vetenskapsmän och motarbetat vetenskap och förnuft. ”God vetenskap är, i motsats till vad som ibland påstås, oförenlig med de flesta...

Myten att den tidiga kyrkan motarbetade sin tids vetenskap

Myten säger: Den tidiga kyrkan (från cirka 100-400 e Kr) hindrade vetenskapens utveckling genom att vara alltför världsfrånvänd och ”andlig”. Detta ledde också till att man ibland förföljde och dödade personer som sysslade med antik vetenskap. Det främsta exemplet på...

Myten att medeltidsmänniskan trodde att jorden var platt

Myten säger: Under den ”mörka medeltiden” trodde folk att jorden var platt. Kyrkans män varnade Columbus för att hans skepp skulle ”falla över kanten” när han seglade till Indien bakvägen, alltså västerut i stället för den vanliga vägen österut. “I och med romarrikets...

Myten om medeltiden som ”de mörka århundradena”

Myten säger: Medeltiden, så präglad av den dogmatiska kristna tron, var en mörk period i Europas och världens historia. Ljuset kom med renässansen och framför allt 1700-talets upplysningsperiod som gjorde slut på det kristet färgade mörkret. Variationer på det här...

Fördjupning: Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Konflikten mellan Galileo Galilei och Katolska kyrkan har kommit att betraktas som ett tydligt exempel på kyrkans anti-intellektuella och anti-vetenskapliga hållning genom historien, och har därför ansetts illustrera en djupgående konflikt mellan vetenskap och kristen...

Myten att kyrkan var pådrivande i häxprocesserna

Myten säger: Tidigare seklers häxprocesser var ett tecken på hur den intoleranta och förnuftsbefriade kyrkan ville trygga sin makt och urskillningslöst avrättade ett antal oskyldiga kvinnor. ”Kyrkan förde en skoningslös kamp mot trolldom. Under 1400-talet uppkom flera...

Myten om den medeltida akademin

Var antalet änglar på ett knappnålshuvud en viktig akademisk fråga bland medeltidens lärda kristna? Myten säger: När kyrkan hade kontroll över universiteten på medeltiden diskuterade de lärda återkommande frågan om hur många änglar som får rum på ett knappnålshuvud,...

Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan

Myten säger: På grund av att Galileo hävdade att Kopernikus hade rätt om att jorden rör sig runt solen (och inte tvärtom) blev Galileo förföljd, ställd inför rätta, dömd till fängelse och utsatt för tortyr. Detta illustrerar motsättningen mellan vetenskapligt tänkande och kristen tro.[1]

”[D]en store Galileo fick vid åttio års ålder sitta och jämra sig i inkvisitionens fängelsehålor, därför att han med obestridliga bevis hade visat att jorden rörde sig.[2]

”[D]en berömde Galileo … rannsakades under sex års tid av inkvisitionen och utsattes för tortyr för att han sagt att jorden rörde sig.”[3]

Men sanningen är att: Dokument från inkvisitionen indikerar visserligen att Galileo blev både fängslad och torterad. Men brev från Galileo själv och från hans vänner (publicerade på 1700-talet) samt rättegångsdokumenten (publicerade på 1800-talet) har därefter nyanserat denna bild. Det råder i dag inget tvivel om att Galileo hotades av tortyr, men inget tyder på att han faktiskt blev torterad.

Inkvisitionen i Rom, där Galileo stod inför rätta, använde sällan tortyr. Galileo var för gammal och sjuk, och hans brott var inte allvarligt nog för att rättfärdiga tortyr enligt de regler inkvisitionen följde. Han blev inte heller fängslad mer än högst några dagar och troligen inte ens det. Dock fick han livslång husarrest som han tillbringade i sin villa utanför Florens.[4]

Konflikten mellan Galileo och den katolska kyrkan var mångfacetterad och både personliga och politiska aspekter spelade in. Å ena sidan var det en vetenskaplig konflikt mellan två olika teorier om jordens rörelse i relation till solen, å andra sidan var det en teologisk konflikt om hur Bibeln borde tolkas.

Även om kyrkan med rätta kan kritiseras för sin behandling av Galileo, var han inte helt oskyldig till att konflikten utvecklade sig som den gjorde. Exempelvis tog han påvens uppfattning och lade den i munnen på en figur som han gav namnet ”Simplicio”, den enfaldige, i sin bok Dialog om de två världssystemen.[5]

Kyrkan hade inga problem med att godta den heliocentriska uppfattningen som en hypotes. Men Galileo gick längre än så och argumenterade i praktiken för heliocentrismens sanning. Och så länge som definitiva bevis saknades ville kyrkan inte gå emot det som man uppfattade som Bibelns bokstavliga ordalydelse om jordens orörlighet.

Som Thomas E Woods skriver: ”Känslig för protestantismens anklagelser om att katoliker inte tog tillräcklig hänsyn till Bibeln, tvekade kyrkan inför förslaget att Bibelns bokstavliga mening – som på vissa ställen verkade förutsätta att jorden är orörlig – skulle förkastas för att anpassa sig till en obevisad vetenskaplig teori.”[6]

Konflikten hade alltså flera olika lager. Men alla parter i konflikten var kristna och erkände Bibelns auktoritet. Galileo menade att hans upptäckter inte stred mot Bibeln utan mot den felaktiga syn på himlakropparna som kyrkan hade anslutit sig till och som till stor del kom från Aristoteles. Kyrkan kan med rätta kritiseras för sitt handlande, men att reducera denna konflikt till en konflikt mellan vetenskap och kristen tro är ändå att göra det alltför lätt för sig.[7]

Mats Selander

Vill du läsa mer? Se den fördjupande artikeln Myten om Galileis konflikt med Katolska kyrkan.

[1] Flera myter om Galileo punkteras här: http://www.scientus.org/Galileo-Myths.html.

[2] Voltaire, Descartes och Newton (1728). Citatet hämtat från Maurice A Finocchiaro, “That Galileo was Imprisoned and Tortured for Advocating Copernisanism”, i Ronald L. Numbers (red), Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion (Cambridge: Harvard University Press 2010), s 68.

[3] Guiseppe Baretti, The Italian Library (1757), Citatet hämtat från Maurice A Finocchiaro, “That Galileo was Imprisoned and Tortured for Advocating Copernisanism”, s 68.

[4] Maurice A Finocchiaro, “That Galileo was Imprisoned and Tortured for Advocating Copernisanism”, s 68–78.

[5] David C. Lindberg, “Galileo, the Church, and the Cosmos” i When Science and Christianity Meet, David C. Lindberg & Ronald Numbers (red), (Chicago: University of Chicago Press, 2003), s 52.

[6] Ibid, s 69.

[7] Ibid, s 57–58.

Våra mest lästa artiklar